Co je svěřenecký fond?

Finance

Tento institut zatím není v Česku příliš využíván, zato v zahraničí má již mnohaletou tradici a je to velice oblíbená forma například při podpoře charitativních projektů. Svěřenský fond je soubor majetku, který jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku ke konkrétnímu účelu. Tento majetek pak zůstává plně anonymní a bez formální právní subjektivity. O tento majetek se stará správce, což je osoba pověřená zakladatelem fondu. Správce má za úkol o majetek nejen pečovat, ale také se snažit o rozmnožování majetkové podstaty a hlídat naplňování účelu fondu. Jedinou osobou, která má ze svěřeneckého fondu prospěch, je zakladatelem rovněž určený beneficient.

Založení svěřenského fondu

K založení svěřeneckého fondu se může rozhodnout jak fyzická, tak právnická osoba. Účelem fondu může být soukromý, ale i veřejně prospěšný účel. Do souboru majetku lze vložit jakoukoliv movitou věc, ale i libovolnou nemovitost. Svěřeneckému fondu je z právního pohledu velice podobná nadace, která ovšem nenabízí tak velkou variabilitu. Svěřenské fondy navíc nepodléhají žádnému dohledu ze strany státu. Ve světě je tato forma vyčlenění určité části majetku velice oblíbenou ochranou majetku. Často slouží jako podpora psích útulků a k jiným veřejně prospěšným účelům. V takových případech je hlavním cílem veřejné blaho. Výnosy ze svěřeneckého fondu se využívají v kulturní, vzdělávací či jiné oblasti.

Další formy využití

Fyzickým osobám slouží svěřenecký fond k finančnímu zajištění jednotlivců nebo celých rodin. Je tak možné se zajistit na stáří nebo ochránit majetek před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny či před exekucí. Právnické osoby mohou svěřenecký fond využít v případě své insolvence k ochraně před podáním návrhu na insolvenční řízení ze strany jejich věřitelů. Další možností pro právnické osoby je zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby v podobě zaměstnaneckých benefitů. Velkou výhodou pro firmy je zachování anonymity vlastnických struktur. Pokud zakladatel fondu určí beneficienta, chrání rovněž jeho zájmy.